Algemene en betalingsvoorwaarden

Algemeen
De betalingsplichtige schrijft in door middel van het inschrijfformulier op de website en verbindt zich daardoor voor deze cursus aan de volgende voorwaarden en bepalingen. Deze voorwaarden en bepalingen gelden voor cursussen onder de vlag van Babel en zijn niet van toepassing op de cursussen die in onze locaties worden aangeboden door huisgenoten. Onze huisgenoten bieden cursussen aan onder hun eigen naam en zijn zelf verantwoordelijk voor hun cursistenadministratie, (incasso van) lesgelden en de inhoud van hun lessen. Onze huisgenoten bepalen hun eigen algemene voorwaarden welke kunnen afwijken van de onderstaande voorwaarden.

Inschrijving
Men schrijft zich in voor de gehele cursus, overeenkomstig het aantal weken of lessen dat staat aangegeven. De eerste les van een Babel cursus mag worden beschouwd als een kennismakingsles. Bestaat een cursus of workshop uit tien, of minder dan tien lessen, dan is er geen kennismakingsles mogelijk. Mocht de cursus toch niet de juiste keuze blijken te zijn, had je andere verwachtingen of blijkt de les in je agenda toch niet goed uit te komen, dan kun je jezelf kosteloos uitschrijven. Stuur hiervoor een mail binnen twee dagen na de gevolgde les naar inschrijvingen@babeldenbosch.nl en we maken je inschrijving ongedaan. Voor de kennismakingsles die je hebt gevolgd worden dan geen kosten in rekening gebracht. Neem je deel aan de volgende les of blijf je weg zonder de hiervoor genoemde schriftelijke reactie, dan blijft de inschrijving geldig voor de hele cursus. De kennismakingsles is wel gewoon onderdeel van de cursus, indien je de cursus voortzet dan betaal je dus ook gewoon de kennismakingsles.

Het aantal lesweken voor cursussen is per cursus aangegeven. Lessen die uitvallen wegens afwezigheid van de docent worden vervangen of ingehaald. Indien Babel overmacht hier niet aan kan voldoen en er niet voldoende lessen worden aangeboden, zal Babel dit financieel compenseren. Lessen gegeven door een vervanger worden beschouwd als gegeven door de reguliere docent. Bij afwezigheid van docent ontvang je hiervan per mail bericht. Er vindt géén restitutie plaats wanneer een cursist lessen heeft gemist, bv vanwege ziekte of verhuizing. Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van de lessen blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusseizoen. Later instromen is bij een aantal cursussen in overleg mogelijk; je betaalt dan wel het volledige lesgeld.

Betaling
Lesgeld kan worden betaald naar aanleiding van de door Babel toegestuurde cursusfactuur. Bedragen tot €100,- euro dienen direct bij inschrijving via iDEAL/PayPal te worden voldaan. Betaling van het lesgeld vanaf €100,- kan geschieden ineens (online via iDEAL/PayPal, of binnen 30 dagen na factuurdatum), in twee maandelijkse termijnen (binnen 30 en 60 dagen na factuurdatum mogelijk vanaf €100,-), of in vier maandelijkse termijnen (binnen 30, 60, 90 en 120 dagen na factuurdatum mogelijk vanaf €200,-). Bij het inschrijven kan de betalingstermijn worden aangegeven. Dit kan later niet meer gewijzigd worden. Indien, na aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige. Adreswijzigingen of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen per ommegaande schriftelijk doorgegeven te worden aan de inschrijvingen@babeldenbosch.nl.

Bevestiging deelname
Je krijgt uiterlijk één week voor aanvang van de cursus een bevestiging van je deelname. Cursisten zullen geplaatst worden op volgorde van inschrijving. Dit geldt ook voor de cursisten die het afgelopen seizoen hebben deelgenomen aan een cursus. Hoe eerder je jezelf inschrijft, hoe groter de kans is op deelname. Deelname betekent niet meteen dat een cursus definitief door gaat. Iedere cursus moet een (vooraf bepaald) minimum aantal cursisten hebben. Je krijgt bericht als hun cursus onverhoopt niet door kan gaan. Indien je, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt je op een wachtlijst geplaatst.

Aansprakelijkheid
Babel is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten. Het is raadzaam om deze niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te laten; indien men een kledingstuk weghangt in een openbaar toegankelijke ruimte, is het raadzaam geen waardevolle spullen in de zakken achter te laten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor sommige cursussen adviseert Babel het gebruik van extra beschermingsmiddelen, zoals gehoor- of adembescherming. De aanschaf en het dragen van deze middelen valt onder verantwoordelijkheid van de cursist. Informatie over de eventuele risico's is beschikbaar via de docent van de betreffende cursus of les.

Persoonsregistratie
Op grond van deze wet verstrekt Babel geen informatie uit het cursistenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geven wij geen adressen en telefoonnummers door van ons eigen personeel.

Tenslotte
De directie van Babel behoudt zich het recht voor om gedurende het cursusjaar wijzigingen aan te brengen in het aanbod. Mocht een dergelijke wijziging tot gevolg hebben dat een cursus of workshop niet meer doorgaat dan zal restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Alle wijzigingen van organisatorische aard blijven voorbehouden aan de directie. Aan eventuele zetfouten kunnen geen rechten ontleend worden.