Muzerije trotse bezitter van kwaliteitskeurmerk CultuurKeur

DEN BOSCH - Muzerije beschikt sinds kort over het felbegeerde kwaliteitskeurmerk CultuurKeur. Het bijbehorende certificaat, dat een geldigheidsduur heeft van vier jaar, is met gepaste trots ontvangen. Immers het aantal organisaties in de provincie Noord-Brabant met een dergelijk keurmerk is op één hand te tellen.

Het keurmerk is in het leven geroepen door Cultuurconnectie, dé landelijke brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk die de belangen van de aangesloten instellingen behartigt.

“Op alle fronten scoort Muzerije een dikke voldoende. Er zijn dan ook geen noodzakelijke verbeterpunten aan te wijzen”

Hobéon Certificering BV uit Den Haag heeft afgelopen najaar in opdracht van Cultuurconnectie bij Muzerije een uitgebreide audit uitgevoerd. In totaal kwamen daarbij zeventien normeisen aan bod. Variërend van de aanwezigheid van een duidelijk vastgelegde integrale beleidsvisie en het bestaan van innovatieve trajecten tot het hebben van een professioneel personeelsbeleid en het voldoen aan de (inter)nationale wetgeving. “Op alle fronten scoort Muzerije een dikke voldoende. Er zijn dan ook geen noodzakelijke verbeterpunten aan te wijzen”, stelt onderzoeker Fokke Brouwer die het adviesrapport heeft opgesteld.

Van cruciale betekenis is dat het aanbod van activiteiten geheel in lijn is met de beleidsvisie. Brouwer: “Muzerije speelt voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch en omgeving een belangrijke rol als het gaat om het cultureel aanbod. Het is met name een basisvoorziening op het gebied van amateurkunst- en cultuureducatie. Iets wat onder andere gestalte krijgt in uitdagende lesprogramma’s op scholen, prikkelende kunstprojecten in de wijken, cursussen, workshops, evenementen enzovoorts. Interessant hierbij is dat er veel ruimte is voor aspecten als verbinding en samenwerking, actieve participatie en talentontwikkeling.”

Een van de normeisen uit de audit van Hobeon waaraan Muzerije in een ruime mate voldoet, betreft de meetmethoden en –middelen die worden ingezet om de gestelde doelen en de behaalde resultaten te toetsen. Dit met het oog op het bereiken van een systematische verbetering en borging van de resultaten omtrent de afzonderlijke activiteiten én het totaalplaatje van de organisatie.

“Alle genoemde activiteiten, met inbegrip van het primaire proces, worden op structurele wijze geëvalueerd”, vertelt projectleider Manita Kieft namens Muzerije. “In ieder geval na afloop van een project of tussentijds. De eventuele noodzaak tot bijsturing is hierdoor altijd binnen handbereik. Docenten van Muzerije, die vanzelfsprekend persoonlijk de leerlingen spreken, worden gevraagd naar hun ervaringen. De (veelal) schriftelijke evaluaties worden telkens besproken tijdens de ‘beraden’ op locatie oftewel binnen de overlegstructuur waarin alle samenwerkingspartners vertegenwoordigd zijn.”

"Muzerije is in staat maatwerk te leveren, puur omdat dit gezamenlijke traject serieus genomen wordt”

De huidige situatie bij een van de klanten van Muzerije, de Brede Bossche School(BBS) Nieuw Zuid geldt als exemplarisch. Al vele jaren is Muzerije als convenantpartner op verschillende terreinen betrokken bij activiteiten op de onderhavige Brede Bossche School, een van de zeven instellingen in z’n soort binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. De BBS vervult een belangrijke wijkfunctie, dit in combinatie met de aanwezigheid van kindcentrum De Vlindertuin dat bestaat uit een gelijknamige basisschool, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf.

Allereerst heeft Muzerije op de BBS Nieuw Zuid een initiërende rol bij de voortgang en de ontwikkeling van het Bosch Leerorkest. Gedurende het schooljaar leren in principe alle basisscholieren van groep 5 tot en met 8 een muziekinstrument te bespelen. Momenteel ligt ter plekke de focus op blaas- en strijkinstrumenten. Als hoogtepunt is er elk jaar een gezamenlijk optreden met de leerorkesten van enkele andere Brede Bossche scholen in het Theater aan de Parade. Daarnaast wordt er opgetreden in de wijktheaters.
Sinds kort fungeert Muzerije als ‘impressariaat’ van het wijktheater, een podium voor en door wijkbewoners waarop diverse uitingen op het gebied van kunst en cultuur worden geëtaleerd. Het wijktheater kan bijvoorbeeld ook een podium bieden voor de leerlingen van de school.

Een andere component waar Muzerije nauw bij betrokken is, betreft de ‘KlupUp’-activiteiten. Deze naschoolse activiteiten bieden kinderen van 4 tot en met 12 jaar de gelegenheid om gedurende een periode van tien weken hun creativiteit op allerlei denkbare vlakken te ontwikkelen. Knutselen, dansen, theaterspel, instrumentale muziekles, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Verder is Muzerije op de BBS actief als het gaat om de zogeheten ‘binnenschoolse’ activiteiten. Ter illustratie maken leerlingen van groep 7 en 8 onder schooltijd aan de hand van een specifiek thema filmpjes onder de noemer Kinderfilmfestival, die behalve in de wijktheaters al vijf jaar op rij zijn vertoond op Theaterfestival Boulevard.

Jack van den Dungen, coördinator/manager op de BBS Nieuw Zuid, is tevreden over de werkwijze. “De evaluaties worden elke keer ter harte genomen, zodat een goede wisselwerking tussen vraag en aanbod van kracht blijft. Muzerije is in staat maatwerk te leveren, puur omdat dit gezamenlijke traject serieus genomen wordt”, aldus Van den Dungen.

Benieuwd naar het adviesrapport? Klik dan op onderstaand logo!