Privacystatement

Vanaf 25 mei 2018 geldt onderstaande privacystatement volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke
Muzerije is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Muzerije beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Muzerije is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Muzerije verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Grondslag van de verwerking
Muzerije moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op hiervan is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht Muzerije om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Muzerije bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of als wettelijk verplicht is.

Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wil weten welke persoonsgegevens Muzerije van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Muzerije behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Je kunt je schriftelijke verzoek sturen aan:


Muzerije
Inzageverzoek AVG                                      of                           info@muzerije.nl
Hinthamerstraat 74
5211 MR  ‘s-HERTOGENBOSCH

Klachten
We gaan dus zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Mocht je toch nog een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.