Privacystatement

Vanaf 25 mei 2018 geldt onderstaande privacystatement volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke
Muzerije is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Muzerije beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Muzerije is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Muzerije verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Grondslag van de verwerking
Muzerije moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op hiervan is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene.

Beveiliging persoonsgegevens
De AVG verplicht Muzerije om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Muzerije bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking of als wettelijk verplicht is.

Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

Als je wil weten welke persoonsgegevens Muzerije van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Muzerije behandelt jouw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Je kunt je schriftelijke verzoek sturen aan:


Muzerije
Inzageverzoek AVG                                      of                           info@muzerije.nl
Hinthamerstraat 74
5211 MR  ‘s-HERTOGENBOSCH

Klachten
We gaan dus zeer zorgvuldig met jouw gegevens om. Mocht je toch nog een klacht hebben, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Beelmateriaal

Bij Muzerije gebeuren mooie dingen. Talenten komen tot bloei, passies worden ontdekt en grenzen worden verlegd. Die bijzondere momenten brengen we graag in beeld. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden.
Daarom maken we tijdens evenementen die bij Muzerije plaatsvinden foto’s en/of filmpjes. Dat gebeurt door een medewerker van Muzerije en/of een professionele fotograaf die wij gevraagd hebben foto’s te komen maken. 
Het beeldmateriaal van deze evenementen kunnen we gebruiken in een van onze uitingen. Bijvoorbeeld op onze website bij een overzicht van wat hier allemaal in het pand te beleven is, in onze digitale nieuwsbrief om te vertellen hoe leuk het evenement was, in het jaarverslag of op een flyer/poster ter promotie van een soortgelijk evenement. We gaan er vanuit dat je er geen problemen mee hebt als je op een van de foto’s/filmpjes te zien bent. 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het beeldmateriaal dat we maken. We gebruiken geen foto’s of filmbeelden die schadelijk of kwetsend zijn voor de mensen die erop te zien zijn. Ook vermelden we nooit namen of andere persoonlijke gegevens zonder vooraf per vermelding toestemming te hebben gevraagd aan de perso(o)n(en) die het betreft. 
 
Kom je toch liever niet op beeld? Geen enkel probleem!
Als je je even meldt bij de persoon die de camera in handen heeft, dan krijg je een felgekleurde sticker die je op een zichtbare plek op je kleding kunt plakken. Zo weten we dat je uit beeld wilt blijven en verwijderen we je beeltenis mocht die eventueel toch zijn vastgelegd.
 
Heb je vragen? Stel ze gerust aan de fotograaf of aan een van de medewerkers van Muzerije.
Veel plezier bij Muzerije!